lập trình cơ bản với c++

Bài 3. Đề thi HSG THCS TP. Hà Nội. Năm học 2020-2021

#include <bits/stdc++.h>; using namespace std; string kt,a[5001],s[5001],tg; long n,m,j,Max,d; bool sx(const string a,const string b){ return a>b; } int main(){ fstream fi; fi.open(“test4.inp”,ios::in); fi>>n>>m; for(long i=0;i<n;i++){ fi>>a[i]; } //Dùng mảng S[1..n] lưu các ký tự đầu vào, S[j] ứng với cột thứ j j=0; for(long i=Read More…

Bài giải đề thi Tin học trẻ phần THPT Gia Lai 2015-Pascal

Bài 1: Program THT_bai1_15; Uses crt; Var n,i,d:longint; a:array[1..1000] of longint; {——–Kiem tra nguyen to—-} function ktra(n:longint):boolean; var kt:boolean; i:longint; begin kt:=true; for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do if n mod i = 0 then kt:=false; ktra:=kt; end; {——–Ham tinh giai thua——-} function giaithua(n:longint):longint; var i,gt:longint; begin gt:=1Read More…

Bài giải đề thi Tin học trẻ phần THPT Gia Lai 2019-Pascal

Bài 1: Program phantichso; Uses crt; Var n:longint; {——–Xu ly—-} Procedure xuly(n:longint); var i,dem:longint; begin for i:=2 to n do begin dem:=0; while (n mod i=0) do begin dem:=dem+1; n:=n div i; end; if dem<>0 then begin write(i); if dem>1 then write(‘^’,dem); if n>i then write(‘.’); end; end; end; {——-Main——} Begin clrscr; write(‘NRead More…

Bài giải đề thi Tin học trẻ phần THCS Gia Lai 2019-Pascal

Bài 1: program daonguoc; uses crt; var x,y,du:longint; begin write(‘Nhap X=’); readln(x); if x>0 then begin y:=0; while x<>0 do begin du:=x mod 10; y:=10*y+du; x:=x div 10; end; write(‘Y=’,y); end else write(‘So nay khong hop le’); readln; end. Bài 2: program toigian; uses crt; var tu_so,mau_so:string; code,tu,mau,mau1,tu1:longint; procedure toi_gian(var Read More…