lập trình cơ bản với c++

Bài 3. Đề thi HSG THCS TP. Hà Nội. Năm học 2020-2021

#include <bits/stdc++.h>; using namespace std; string kt,a[5001],s[5001],tg; long n,m,j,Max,d; bool sx(const string a,const string b){ return a>b; } int main(){ fstream fi; fi.open(“test4.inp”,ios::in); fi>>n>>m; for(long i=0;i<n;i++){ fi>>a[i]; } //Dùng mảng S[1..n] lưu các ký tự đầu vào, S[j] ứng với cột thứ j j=0; for(long i=Read More…

Bài giải đề thi Tin học trẻ phần THPT Gia Lai 2015-Pascal

Bài 1: Program THT_bai1_15; Uses crt; Var n,i,d:longint; a:array[1..1000] of longint; {——–Kiem tra nguyen to—-} function ktra(n:longint):boolean; var kt:boolean; i:longint; begin kt:=true; for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do if n mod i = 0 then kt:=false; ktra:=kt; end; {——–Ham tinh giai thua——-} function giaithua(n:longint):longint; var i,gt:longint; begin gt:=1Read More…

Bài giải đề thi Tin học trẻ phần THPT Gia Lai 2019-Pascal

Bài 1: Program phantichso; Uses crt; Var n:longint; {——–Xu ly—-} Procedure xuly(n:longint); var i,dem:longint; begin for i:=2 to n do begin dem:=0; while (n mod i=0) do begin dem:=dem+1; n:=n div i; end; if dem<>0 then begin write(i); if dem>1 then write(‘^’,dem); if n>i then write(‘.’); end; end; end; {——-Main——} Begin clrscr; write(‘NRead More…

Bài giải đề thi Tin học trẻ phần THCS Gia Lai 2019-Pascal

Bài 1: program daonguoc; uses crt; var x,y,du:longint; begin write(‘Nhap X=’); readln(x); if x>0 then begin y:=0; while x<>0 do begin du:=x mod 10; y:=10*y+du; x:=x div 10; end; write(‘Y=’,y); end else write(‘So nay khong hop le’); readln; end. Bài 2: program toigian; uses crt; var tu_so,mau_so:string; code,tu,mau,mau1,tu1:longint; procedure toi_gian(var Read More…

Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai

Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai. Kế hoạch xem tại đây: 1363 KH UBND.                      Read More…

Các văn bản hướng dẫn Tuyển sinh, Thi Tốt nghiệp THPT 2020

Thông tư 09: Tuyển sinh CV 1778 Hướng dẫn tuyển sinh Thông tư 15: Thi TN THPT 2020 CV 2115 Hướng dẫn thi TN THPT 2020 Tải về tại đây: https://www.mediafire.com/file/o22uacfswtqzejh/CV_Tuyen_sinh_DH_va_Thi_TN_THPT_2020.rar/file Phần mềm: https://www.mediafire.com/file/lwmulj3mp257v14/FileCaiDatVPN.rar/file File sửa lỗi: Giải nén và copy vàRead More…