Pascal: Giải Bài 2, HSG Bảng B năm học 2018-2019

Bài 2. HSG Bảng B, Năm học 2018-2019 – Gọi S[i,j] là tổng giá trị lớn nhất các món quà robot thu được khi đi tới ô (i,j) là ô cột j ở hàng thứ i. Ta cần tính giá trị lớn nhất  trong các S[h,i] với i=1,..,h. Ta sẽ lưu dữ liệu đầu vào trong mảng A[i,j] và kết hợp luôn dữ liệu trong file THUQUA vào bằng cách đRead More…

Bài 1: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

Bài 1: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH Phương pháp Nội dung GV: Có những loại NNLT nào? HS: NN máy, hợp ngữ, NN bậc cao. GV: Em hiểu ntn về NN máy, hợp ngữ và NN bậc cao? HS: Trả lời? GV: nhận xét, kết luận. GV: Hãy kể tên một số NNLT mà em biết? HS: Assembly, Pascal, C, Java. GV: NNLTRead More…

Học Python qua Game Python

https://www.youtube.com/watch?v=doxuKKoJnpA   from tkinter import * from time import sleep from PIL import ImageTk,Image img=[0,0,0] tk=Tk() tk.title(“Game của tui”) tk.resizable(0,0) can=Canvas(tk,width=600,height=300,background=”white”) can.pack() img[0]=ImageTk.PhotoImage(Image.open(“photo/dragon-0.jpg”)) img[1]=ImageTk.PhotoImage(Image.open(“photo/may.jpg”)) img[2]=ImageTRead More…

Phần III. Cấu trúc lặp trong Python

Đề bài: Bài 1: Tính xy ( Với x, y là số thực). Bài 2: Tính n! Bài 3: Tính xn (Với n là số nguyên không âm). Bài 4: Tính tổng S = (với n là số nguyên không âm). Bài 5: Tính tổng S =  (với n là số nguyên không âm). Bài 6: Tính tổng S =  (với n là số nguyên không âm). Bài 7: Tìm tất cả các chữ số có ba cRead More…