lập trình cơ bản với c++

Phần III. Cấu trúc lặp trong C++

Đề bài: Bài 1: Tính xy ( Với x, y là số thực). Bài 2: Tính n! Bài 3: Tính xn (Với n là số nguyên không âm). Bài 4: Tính tổng S = (với n là số nguyên không âm). Bài 5: Tính tổng S =  (với n là số nguyên không âm). Bài 6: Tính tổng S =  (với n là số nguyên không âm). Bài 7: Tìm tất cả các chữ số có ba chữ số  abcRead More…

Bài tập. Đồ họa trong Python-Vẽ ngôi sao.

Vẽ hình như trên: import turtle p=turtle.Turtle() p.getscreen().bgcolor(‘red’) p.color(‘yellow’) p.penup() p.goto(-100,100) p.pendown() p.begin_fill() for i in range(5): p.forward(200) p.left(216) p.end_fill() p.penup() p.goto(-200,200) p.pendown() p.forward(400) p.right(90) p.forward(250) p.right(90) p.forward(400) p.right(90) p.forward(250) turtle.done() Read More…

Bài tập Python: Chuyển số hệ 10 sang hệ 16 (4 cách)

Bài tập: Sử dụng NNLT Python để giải bài sau Lập chương trình nhập vào số nguyên dương n ở hệ 10. Chuyển số n ở hệ 10 sang hệ 16 VD1: Input: n=15. Output: F VD2: Input: n=125. Output: 7D Hướng dẫn giải: Cách 1: #Nhập số hệ 10. Chuyển sang hệ 16 n=int(input(“Nhập n=”)) def he16(n): kq=” while n!=0: du=n%16 Read More…

Bài Thi và Đáp án Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Năm 2019(Đề số 3)

Bài Thi Và Đáp Án Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Năm 2019(Đề Số 3) Thi thử ĐGNL 2019 Đề 3 Các bài viết liên quan: Bài Thi và Đáp án Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Năm 2019 Bài Thi Và Đáp Án Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Năm 2019(Đ2) Bài Thi Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Năm 2Read More…

Những trang web hỗ trợ lập trình Online Pascal, C++, Python mà không cần cài đặt.

Những trang web hỗ trợ lập trình Online. https://www.onlinegdb.com/ https://repl.it/   3. https://quantrimang.com/trinh-bien-dich-pascal-online-168535 Các bài viết liên quan: Lập trình Pascal Lập trình C++ Lập trình Python Lập trình Scractch             Read More…

Bài Thi và Đáp án Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Năm 2019(Đề số 2)

Thi thử ĐGNL 2019 Đề 2 Đáp án Các bài liên quan: Bài Thi và Đáp án Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Năm 2019 Bài Thi Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP.Hồ Chí Minh Năm 2018 https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/home.action          Read More…

Phần II. Câu lệnh điều kiện với Pascal.

Bài tập Bài 1: Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể  là độ dài ba cạnh hay không, nếu  không thì in  ra màn  hình  ‘Khong la ba  canh cua mot tam  giac’. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình. Bài 2: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0). Bài 3: Viết chưRead More…