Bài 1: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

Bài 1: KHÁI NIỆM LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH Phương pháp Nội dung GV: Có những loại NNLT nào? HS: NN máy, hợp ngữ, NN bậc cao. GV: Em hiểu ntn về NN máy, hợp ngữ và NN bậc cao? HS: Trả lời? GV: nhận xét, kết luận. GV: Hãy kể tên một số NNLT mà em biết? HS: Assembly, Pascal, C, Java. GV: NNLTRead More…