Bài giải đề thi Tin học trẻ phần THPT Gia Lai 2015-Pascal

Bài 1: Program THT_bai1_15; Uses crt; Var n,i,d:longint; a:array[1..1000] of longint; {——–Kiem tra nguyen to—-} function ktra(n:longint):boolean; var kt:boolean; i:longint; begin kt:=true; for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do if n mod i = 0 then kt:=false; ktra:=kt; end; {——–Ham tinh giai thua——-} function giaithua(n:longint):longint; var i,gt:longint; begin gt:=1Read More…

Bài giải đề thi Tin học trẻ phần THPT Gia Lai 2019-Pascal

Bài 1: Program phantichso; Uses crt; Var n:longint; {——–Xu ly—-} Procedure xuly(n:longint); var i,dem:longint; begin for i:=2 to n do begin dem:=0; while (n mod i=0) do begin dem:=dem+1; n:=n div i; end; if dem<>0 then begin write(i); if dem>1 then write(‘^’,dem); if n>i then write(‘.’); end; end; end; {——-Main——} Begin clrscr; write(‘NRead More…

Bài giải đề thi Tin học trẻ phần THCS Gia Lai 2019-Pascal

Bài 1: program daonguoc; uses crt; var x,y,du:longint; begin write(‘Nhap X=’); readln(x); if x>0 then begin y:=0; while x<>0 do begin du:=x mod 10; y:=10*y+du; x:=x div 10; end; write(‘Y=’,y); end else write(‘So nay khong hop le’); readln; end. Bài 2: program toigian; uses crt; var tu_so,mau_so:string; code,tu,mau,mau1,tu1:longint; procedure toi_gian(var Read More…

Pascal: Giải Bài 2, HSG Bảng B năm học 2018-2019

Bài 2. HSG Bảng B, Năm học 2018-2019 – Gọi S[i,j] là tổng giá trị lớn nhất các món quà robot thu được khi đi tới ô (i,j) là ô cột j ở hàng thứ i. Ta cần tính giá trị lớn nhất  trong các S[h,i] với i=1,..,h. Ta sẽ lưu dữ liệu đầu vào trong mảng A[i,j] và kết hợp luôn dữ liệu trong file THUQUA vào bằng cách đRead More…

Phần II. Câu lệnh điều kiện với Pascal.

Bài tập Bài 1: Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể  là độ dài ba cạnh hay không, nếu  không thì in  ra màn  hình  ‘Khong la ba  canh cua mot tam  giac’. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình. Bài 2: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0). Bài 3: Viết chưRead More…

Phần I. Bài tập lập trình cơ bản với Pascal

Bài tập: Bài 1: Hãy viết ch­ương trình nhập số a (a > 0) rồi tính và đ­ưa ra diện tích phần được gạch chéo trong hình (kết quả làm tròn đến bốn chữ số thập phân). Bài 2: Lập trình tính và đ­ưa ra màn hình vận tốc v khi chạm đất của một vật rơi từ độ cao h, biết rằng v =, trong đó g là gia tRead More…

AI LÀ TÁC GIẢ CỦA NGÔN NGỮ PASCAL?

AI LÀ TÁC GIẢ CỦA NGÔN NGỮ PASCAL?  Giáo sư­ Niclaus Wirth, tác giả của ngôn ngữ Pascal sinh năm 1934 tại Thuỵ Sĩ. Ông tốt nghiệp Đại học Công nghệ Liên bang Thuỵ Sĩ (ETH) tại thành phố quê hương Zuyrich vào năm 1958. Ông nhận bằng Thạc sĩ tại trư­ờng Đại học Tổng hợp Laval ở Quebec, Canada năm 1960. Năm 1963, tRead More…