Học Python qua Game Python

https://www.youtube.com/watch?v=doxuKKoJnpA   from tkinter import * from time import sleep from PIL import ImageTk,Image img=[0,0,0] tk=Tk() tk.title(“Game của tui”) tk.resizable(0,0) can=Canvas(tk,width=600,height=300,background=”white”) can.pack() img[0]=ImageTk.PhotoImage(Image.open(“photo/dragon-0.jpg”)) img[1]=ImageTk.PhotoImage(Image.open(“photo/may.jpg”)) img[2]=ImageTRead More…

Phần III. Cấu trúc lặp trong Python

Đề bài: Bài 1: Tính xy ( Với x, y là số thực). Bài 2: Tính n! Bài 3: Tính xn (Với n là số nguyên không âm). Bài 4: Tính tổng S = (với n là số nguyên không âm). Bài 5: Tính tổng S =  (với n là số nguyên không âm). Bài 6: Tính tổng S =  (với n là số nguyên không âm). Bài 7: Tìm tất cả các chữ số có ba cRead More…

Bài tập. Đồ họa trong Python-Vẽ ngôi sao.

Vẽ hình như trên: import turtle p=turtle.Turtle() p.getscreen().bgcolor(‘red’) p.color(‘yellow’) p.penup() p.goto(-100,100) p.pendown() p.begin_fill() for i in range(5): p.forward(200) p.left(216) p.end_fill() p.penup() p.goto(-200,200) p.pendown() p.forward(400) p.right(90) p.forward(250) p.right(90) p.forward(400) p.right(90) p.forward(250) turtle.done() Read More…

Bài tập Python: Chuyển số hệ 10 sang hệ 16 (4 cách)

Bài tập: Sử dụng NNLT Python để giải bài sau Lập chương trình nhập vào số nguyên dương n ở hệ 10. Chuyển số n ở hệ 10 sang hệ 16 VD1: Input: n=15. Output: F VD2: Input: n=125. Output: 7D Hướng dẫn giải: Cách 1: #Nhập số hệ 10. Chuyển sang hệ 16 n=int(input(“Nhập n=”)) def he16(n): kq=” while n!=0: du=n%16 Read More…

Phần II. Câu lệnh điều kiện với Python.

Đề bài: Bài 1: Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể  là độ dài ba cạnh hay không, nếu  không thì in  ra màn  hình  ‘Khong la ba  canh cua mot tam  giac’. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình. Bài 2: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0). Bài 3: Viết chưRead More…

Phần I. Những bài tập cơ bản với Python.

Bài tập Python Bài 1: Hãy viết ch­ương trình nhập số a (a > 0) rồi tính và đ­ưa ra diện tích phần được gạch chéo trong hình (kết quả làm tròn đến bốn chữ số thập phân). Bài 2: Lập trình tính và đ­ưa ra màn hình vận tốc v khi chạm đất của một vật rơi từ độ cao h, biết rằng v =, trong đó g là gia tốRead More…

AI LÀ NGƯỜI ĐÃ TẠO RA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PYTHON.

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao cho các mục đích lập trình đa năng, do Guido van Rossum tạo ra và lần đầu ra mắt vào năm 1991. Python được thiết kế với ưu điểm mạnh là dễ đọc, dễ học và dễ nhớ. Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lậpRead More…

Bài tập: Danh sách trong Python.Trộn trực tiếp 2 danh sách.

  Trộn hai mảng đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lại thành một mảng mới mà vẫn đảm bảo thứ tự của nó. Phương pháp trộn trực tiếp. Không dùng sort để sắp xếp mảng kết quả. #Trộn 2 dãy đã sắp xếp sao cho thứ tự không thay đồi #VD a=[1,2,3,4] b=[1,2,3] #Kết quá [1 1 2 2 3 4] n=int(input(“NhậpRead More…