lập trình cơ bản với c++

Phần III. Cấu trúc lặp trong C++

LẬP TRÌNH C++

Đề bài:

Bài 1: Tính xy ( Với x, y là số thực).

Bài 2: Tính n!

Bài 3: Tính xn (Với n là số nguyên không âm).

Bài 4: Tính tổng S = (với n là số nguyên không âm).

Bài 5: Tính tổng S =  (với n là số nguyên không âm).

Bài 6: Tính tổng S =  (với n là số nguyên không âm).

Bài 7: Tìm tất cả các chữ số có ba chữ số  abc  sao cho tổng các lập phương của các chữ số thì bằng chính số đó .

Bài 8: Nhập vào một số nguyên không âm, kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không?

Bài 9: In ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N (N là số nguyên không âm được nhập từ bàn phím).

Bài 10: Nhập 3 loại tiền và số tiền cần đổi. Hãy tìm tất cả các tổ hợp có được của 3 loại tiền trên cho số tiền vừa nhập.

Bài 11:

Trăm trâu trăm cỏ

Trâu đứng ăn năm

Trâu nằm ăn ba

Trâu già ba con một bó. Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại?

Bài 12: Tạo bảng số dạng sau.

12345678910
11121314151617181920
919293949596979899100

Bài 13: Tạo các hình sau (Yêu cầu: Chiều cao h được nhập từ bàn phím)

*

**

***

****

*****

*****

****

***

**

*

*

***

*****

*******

*********

Hình a (h=5)Hình b (h=5)Hình c(h=5)

Bài 14: Lập trình để giải bài toán cổ sau:

Vừa gà vừa chó.

Bó lại cho tròn.

Ba mư­ơi sáu con,

Một trăm chân chẵn.

Hỏi bao nhiêu con mỗi loại?

Bài 15: Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (tuổi của cha hơn tuổi con ít nhất là 25). Đư­a ra màn hình bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con.

Bài 16: Một ngư­ời gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,2% mỗi tháng. Hỏi sau t tháng, ng­ười đó rút tiền thì sẽ nhận đ­ược số tiền là bao nhiêu. Biết rằng tiền gửi tiết kiệm không kì hạn không đ­ược tính lãi kép.

Bài 17: Tìm ­ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số nguyên dư­ơng MN.

Bài 18: Với a là số nguyên và a > 2, xét các bài toán sau đây:

A) Bài toán 1. Tính và đư­a kết quả ra màn hình tổng

.

B) Bài toán 2. Tính và đ­ưa kết quả ra màn hình tổng

 cho đến khi < 0,0001.

Hướng dẫn giải:

Bài 1:
#include <bits/stdc++.h>;
using namespace std;
int main()
{
int tong,x,y,i;
cout<<"Tinh x mu y:"<<endl;
cout<<"Nhap x=";
cin>>x;
cout<<"Nhap y=";
cin>>y;
tong=1;
for (i=1;i<=y;i++)
{
tong=tong*x;
}
cout<<"Tong="<<tong;
return 0;
}
Bài 2:
#include <bits/stdc++.h>;
using namespace std;
int main()
{
int n,tich,i;
cout<<"Tinh n!"<<endl;
cout<<"Nhap n=";
cin>>n;
tich=1;
if (n==0) {tich=1;}
else
{
for (i=1;i<=n;i++)
{
tich=tich*i;
}
}
cout<<n<<"!="<<tich;
return 0;
}
Bài 4: (Cách 1)
#include <bits/stdc++.h>;
using namespace std;
main()
{
int n,i;
long long p;
float s;
cout<<"Tinh S=1/0!+1/1!+1/2!+...+1/n!"<<endl;
cout<<"Nhap n=";
cin>>n;
s=1;
if (n==0) {s=1;}
else
{
p=1;
for (i=1;i<=n;i++)
{
p=p*i;
s=s+(float)1/p;
}
}
cout<<setprecision(3)<<fixed;
cout<<"s="<<s;
}
Bài 4 (cách 2)
#include <bits/stdc++.h>;
using namespace std;
main()
{
int n,i,p;
float s;
cout<<"Tinh S=1/0!+1/1!+1/2!+...+1/n!"<<endl;
cout<<"Nhap n=";
cin>>n;
if (n==0) {s=1;}
else
{
p=1;
s=1;
i=1;
while(i<=n)
{
p=i*p;
s=s+(float)1/p;
i++;
}
cout<<setprecision(3)<<fixed;
cout<<"Tong la:"<<s;
}
}
Bài 4(Cách 3)
#include <bits/stdc++.h>;
using namespace std;
main()
{
int p,i,n;
float s;
cout<<"Tinh S=1/0!+1/1!+1/2!+...+1/n!"<<endl;
cout<<"Nhap n=";
cin>>n;
if (n==0) {s=1;}
else
{
s=1;
p=1;
i=1;
do
{
p=i*p;
s=s+(float)1/p;
i++;
}
while (i<=n);
cout<<"Tong la:"<<setprecision(2)<<fixed<<s;
}
}

Các bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *