Học Python qua Game Python

LẬP TRÌNH PYTHON

 

from tkinter import *
from time import sleep
from PIL import ImageTk,Image
img=[0,0,0]
tk=Tk()
tk.title("Game của tui")
tk.resizable(0,0)
can=Canvas(tk,width=600,height=300,background="white")
can.pack()
img[0]=ImageTk.PhotoImage(Image.open("photo/dragon-0.jpg"))
img[1]=ImageTk.PhotoImage(Image.open("photo/may.jpg"))
img[2]=ImageTk.PhotoImage(Image.open("photo/tree.jpg"))

dragon=can.create_image(0,240,anchor=NW,image=img[0])
may=can.create_image(550,50,anchor=NW,image=img[1])
tree=can.create_image(550,250,anchor=NW,image=img[2])
can.update()
#Di chuyển đám mây
def move_may():
  global may
  can.move(may,-5,0)
  if can.coords(may)[0]<-20:
    can.delete(may)
    may=can.create_image(550,50,anchor=NW,image=img[1])
  can.update()
score=0
text_score=can.create_text(530,50,text="SCORE:"+str(score),fill="red",font=("Times",20))
#Di chuyển cây
def move_tree():
  global tree,score,text_score
  can.move(tree,-3,0)
  if can.coords(tree)[0]<-20:
    score=score+1
    can.itemconfig(text_score,text="SCORE:"+str(score))
    can.delete(tree)
    tree=can.create_image(550,250,anchor=NW,image=img[2])
  can.update()
#Di chuyển Khủng long
check_KL_nhay=False
def move_dragon():
  global check_KL_nhay
  if check_KL_nhay==False:
    check_KL_nhay=True
    for i in range(0,30):
      can.move(dragon,0,-5)
      move_may()
      move_tree()
      can.update()
      sleep(0.01)
    for i in range(0,30):
      can.move(dragon,0,5)
      move_may()
      move_tree()
      can.update()
      sleep(0.01)
    check_KL_nhay=False
#Nhận phiếu nhảy Khủng Long
def keypress(event):
  if event.keysym=="space":
    move_dragon()
can.bind_all("<KeyPress>",keypress)

game_over=False

def check_gameOver():
  global game_over
  toa_do_tree=can.coords(tree)
  toa_do_kh_long=can.coords(dragon)
  if toa_do_kh_long[1]>200 and toa_do_tree[0]<50:
    text_gameOver = can.create_text(300, 100, text="GAME OVER", fill="red", font=("Times", 20))
    game_over=True
  tk.after(100,check_gameOver)
check_gameOver()

while not game_over:
  move_may()
  move_tree()
  sleep(0.01)
print("GAME OVER")
tk.mainloop()

Các bài viết liên quan:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *