lập trình cơ bản với c++

Phần I. Bài tập lập trình cơ bản với C++

LẬP TRÌNH C++

Bài tập:

Bài 1: Hãy viết ch­ương trình nhập số a (a > 0) rồi tính và đ­ưa ra diện tích phần được gạch chéo trong hình (kết quả làm tròn đến bốn chữ số thập phân).

Bài 2: Lập trình tính và đ­ưa ra màn hình vận tốc khi chạm đất của một vật rơi từ độ cao h, biết rằng v =, trong đó g là gia tốc rơi tự do và g = 9,8m/s2. Độ cao h (m) đư­ợc nhập vào từ bàn phím.

Bài 3: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Bài 4: Nhập vào cạnh của một hình vuông. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Bài 5: Lập chương trình nhập vào 2 số nguyên dương a và b. Tính tổng, hiệu, tích, phần nguyên và phần dư của phép chia a cho b.

Bài 6: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Bài 7: Nhập vào thời gian 1 công việc nào đó là x giây. Hãy chuyển đổi và viết ra màn hình số thời gian trên dưới dạng bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây.

Lời giải:

Bài 1:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const float pi=3.14159;
float s,a;
main()
{
cout<<"Nhap a=";
cin>>a;
s=pi*a*a/2;
cout<<"Dien tich phan gach cheo la: "<<setprecision(4)<<fixed<<s;
}
Bài 2:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const float g=9.8;
float v,h;
main()
{
cout<<"Nhap do cao h=";
cin>>h;
v=sqrt(2*g*h);
cout<<"Van toc khi cham dat: "<<v;
}
Bài 3:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
main()
{
int a,b;
cout<<"Nhap canh a=";
cin>>a;
cout<<"Nhap canh b=";
cin>>b;
cout<<"Dien tich HCN:"<<a*b<<endl;
cout<<"Chu vi HCN:"<<2*(a+b)<<endl;
}
Bài 4:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int a,s,cv;
main()
{
cout<<"Nhap canh hinh vuong a=";
cin>>a;
s=a*a;
cv=4*a;
cout<<"Dien tich HV la:"<<s<<endl;
cout<<"Chu vi HV la:"<<cv;
}

Các bài viết khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *