Phần I. Bài tập lập trình cơ bản với Pascal

LẬP TRÌNH PASCAL

Bài tập:

Bài 1: Hãy viết ch­ương trình nhập số a (a > 0) rồi tính và đ­ưa ra diện tích phần được gạch chéo trong hình (kết quả làm tròn đến bốn chữ số thập phân).

Bài 2: Lập trình tính và đ­ưa ra màn hình vận tốc khi chạm đất của một vật rơi từ độ cao h, biết rằng v =, trong đó g là gia tốc rơi tự do và g = 9,8m/s2. Độ cao h (m) đư­ợc nhập vào từ bàn phím.

Bài 3: Nhập vào 2 cạnh của một hình chữ nhật. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Bài 4: Nhập vào cạnh của một hình vuông. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Bài 5: Lập chương trình nhập vào 2 số nguyên dương a và b. Tính tổng, hiệu, tích, phần nguyên và phần dư của phép chia a cho b.

Bài 6: Nhập vào bán kính của hình tròn. In ra màn hình diện tích và chu vi của nó.

Bài 7: Nhập vào thời gian 1 công việc nào đó là x giây. Hãy chuyển đổi và viết ra màn hình số thời gian trên dưới dạng bằng bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây.

Lời giải:

Bài 1:
uses crt;
var s:real;
a:byte;
begin
write('Nhap a (ban kinh hinh tron) a=');
readln(a);
s:=(pi*a*a)/2;
write('Dien tich phan gach cheo:',s:8:4);
readln
end.
Bài 2:
uses crt;
const g=9.8;
var h:byte;
v:real;
begin
write('Nhap do cao h=');
readln(h);
v:=sqrt(2*g*h);
write('Van toc khi cham dat v=',v:8:4) ;
readln;
end.
Bài 3:
uses crt;
var s,cv,a,b:byte;
begin
write('Nhap canh a va b cua hinh chu nhat:');
readln(a,b);
s:=a*b;
cv:=2*(a+b);
writeln('Dien tich HCN s=',s:4);
write('Chu vi HCN cv=',cv:4);
readln;
end.
Bài 4:
uses crt;
var s,cv,a,b:byte;
begin
write('Nhap canh a cua hinh vuong:');
readln(a);
s:=a*a;
cv:=4*a;
writeln('Dien tich HV s=',s:4);
write('Chu vi HV cv=',cv:4);
readln;
end.

Các bài viết khác:

Ủng hộ cho mình 1 like nhé

Hãy để lại ý kiến của mình nào

[kkstarratings]

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *