lập trình cơ bản với c++

Phần II. Câu lệnh điều kiện If-Then trong C++

LẬP TRÌNH C++

Bài tập

Bài 1: Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể  là độ dài ba cạnh hay không, nếu  không thì in  ra màn  hình  ‘Khong la ba  canh cua mot tam  giac’. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Bài 2: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0).

Bài 3: Viết chương trình giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0).

Bài 4: Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).

Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).

Bài 6: Nhập vào tâm và bán kính của một đường tròn. Sau đó nhập vào một điểm A(x, y) bất kì và kiểm tra xem nó có thuộc đường tròn hay không?

Bài 7: Tìm số ngày của năm N, biết rằng năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nh­ưng không chia hết cho 100. Ví dụ, các năm 2000, 2004 là năm nhuận và có số ngày là 366, các năm 1900, 1945 không phải là năm nhuận và có số ngày là 365.

Bài 8: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b > 0).

Hướng dẫn giải:

Bài 1: 
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
main()
{
float a,b,c;
cout<<"Nhap 3 canh tam giac:";
cout<<"a=";
cin>>a;
cout<<"b=";
cin>>b;
cout<<"c=";
cin>>c;
if ((a+b>c)&&(a+c>b)&&(b+c>a))
{
float p=(a+b+c)/2;
cout<<setprecision(2)<<fixed;
cout<<"Dien tich tam giac la:"<<sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))<<endl;
cout<<"Chu vi tam giac:"<<p*2;
}
else cout<<"Khong phai la tam giac";
return 0;
}
Bài 2: 
#include <bits/stdc++.h>;
using namespace std;
main()
{
float a,b;
cout<<"Nhap a=";
cin>>a;
cout<<"Nhap b=";
cin>>b;
if (a!=0)
{
cout<<setprecision(2)<<fixed;
cout<<"Phuong trinh co nghiem x="<<-b/a;
}
else{
if (b==0)
{
cout<<"Phuong trinh VSN";
}
else
{
cout<<"Phuong trinh VN";
}
}
return 0;
}
Bài 3: 
#include <bits/stdc++.h>;
using namespace std;
main()
{
float x1,x2,d,a,b,c;
cout<<"Giai phuong trinh bat 2(a!=0)"<<endl;
cout<<"Nhap a,b,c:";
cin>>a>>b>>c;
d=b*b-4*a*c;
if (d>0)
{
cout<<setprecision(2)<<fixed;
cout<<"Phuong trinh co 2 nghiem phan biet:"<<endl;
x1=(-b-sqrt(d))/(2*a);
x2=(-b+sqrt(d))/(2*a);
cout<<"x1="<<x1<<endl;
cout<<"x2="<<x2;
}
else
{
if (d==0)
cout<<"Phuong trinh co nghiem kep x1=x2="<<-b/(2*a);
else
cout<<"Phuong trinh vo nghiem";
}
}
Bài 4: 
#include <bits/stdc++.h>;
using namespace std;
int max;
int main()
{
int a,b,c,d;
cout<<"Tim max a,b,c,d"<<endl;
cout<<"Nhap a,b,c,d ";
cin>>a>>b>>c>>d;
max=a;
if (max<b)
{
max=b;
}
if (max<c)
{
max=c;
}
if (max<d)
{
max=d;
}
cout<<"Max la "<<max;
return 0;
}
Bài 5: 
#include <bits/stdc++.h>;
using namespace std;
int main()
{
int a,b,c,d,min;
cout<<"Tim min cua a,b,c,d"<<endl;
cout<<"Nhap a,b,c,d:";
cin>>a>>b>>c>>d;
min=a;
if (min>b) {min=b;}
if (min>c) {min=c;}
if (min>d) {min=d;}
cout<<"Min="<<min;
return 0;
}
Bài 6: 
#include <bits/stdc++.h>;
using namespace std;
int main()
{
int Xo,Yo,r,Xa,Ya,OA;
cout<<"Kiem tra diem A co thuoc duong tron tam O(Xo,Yo), BKinh R"<<endl;
cout<<"Nhap toa do tam O(Xo,Yo)";
cin>>Xo>>Yo;
cout<<"Nhap ban kinh R=";
cin>>r;
cout<<"Nhap toa do diem A(Xa,Ya)";
cin>>Xa>>Ya;
OA=sqrt((Xo-Xa)*(Xo-Xa)+(Yo-Ya)*(Yo-Ya));
if (OA==r){cout<<"Diem A nam tren duong tron";}
if (OA<r){cout<<"Diem A nam trong duong tron";}
if (OA>r){cout<<"Diem A nam ngoai duong tron";}
}

Các bài viết liên quan:

Ủng hộ cho mình 1 like nhé

Hãy để lại ý kiến của mình nào

[kkstarratings]

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *