Phần II. Câu lệnh điều kiện với Pascal.

LẬP TRÌNH PASCAL

Bài tập

Bài 1: Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể  là độ dài ba cạnh hay không, nếu  không thì in  ra màn  hình  ‘Khong la ba  canh cua mot tam  giac’. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

Bài 2: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b = 0).

Bài 3: Viết chương trình giải phương trình bậc 2 (ax2 + bx + c = 0).

Bài 4: Tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).

Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).

Bài 6: Nhập vào tâm và bán kính của một đường tròn. Sau đó nhập vào một điểm A(x, y) bất kì và kiểm tra xem nó có thuộc đường tròn hay không?

Bài 7: Tìm số ngày của năm N, biết rằng năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nh­ng không chia hết cho 100. Ví dụ, các năm 2000, 2004 là năm nhuận và có số ngày là 366, các năm 1900, 1945 không phải là năm nhuận và có số ngày là 365.

Bài 8: Viết chương trình giải phương trình bậc 1 (ax + b > 0).

Hướng dẫn giải

Bài 1:
program tamgiac;
uses crt;
var a,b,c,cv:byte;
p,s:real;
begin
clrscr;
write('Nhap 3 a,b,c:');
readln(a,b,c);
if(a+b>c)and(a+c>b)and(b+c>a)then
begin
cv:=a+b+c;
writeln('Chu vi tam giac:',cv);
p:=cv/2;
s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
write('Dien tich tam giac:',s:6:2);
end
else write('a,b,c khong tao thanh tam giac');
readln;
end.
Bài 2:
program ptb1;
uses crt;
var a,b:byte;
begin
clrscr;
write('Nhap he so a,b:');
readln(a,b);
if a<>0 then write('Phuong trinh co nghiem:',-b/a:6:2)
else
if b=0 then write('Phuong trinh vo so nghiem')
else write('Phuong trinh vo nghiem');
readln;
end.
Bài 3:
program ptb2;
uses crt;
var a,b,c,d,x1,x2:real;
begin
clrscr;
write('Nhap a,b,c(a<>0)');
readln(a,b,c);
d:=b*b-4*a*c;
if d>0 then
begin
x1:=(-b-sqrt(d))/(2*a);
x2:=(-b+sqrt(d))/(2*a);
writeln('Phuong trinh co 2 nghiem phan biet');
writeln('x1=',x1:6:2);
writeln('x2=',x2:6:2);
end
else
if d=0 then
write('Phuong trinh co nghiem kep x1=x2=',-b/(2*a):6:2)
else write('Phuong trinh vo nghiem');
readln;
end.

Các bài liên quan:

Ủng hộ cho mình 1 like nhé

Hãy để lại ý kiến của mình nào

[kkstarratings]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *