Phần III. Cấu trúc lặp trong Python

LẬP TRÌNH PYTHON

Đề bài:

Bài 1: Tính xy ( Với x, y là số thực).

Bài 2: Tính n!

Bài 3: Tính xn (Với n là số nguyên không âm).

Bài 4: Tính tổng S = (với n là số nguyên không âm).

Bài 5: Tính tổng S =  (với n là số nguyên không âm).

Bài 6: Tính tổng S =  (với n là số nguyên không âm).

Bài 7: Tìm tất cả các chữ số có ba chữ số  abc  sao cho tổng các lập phương của các chữ số thì bằng chính số đó .

Bài 8: Nhập vào một số nguyên không âm, kiểm tra xem nó có phải là số nguyên tố hay không?

Bài 9: In ra các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng N (N là số nguyên không âm được nhập từ bàn phím).

Bài 10: Nhập 3 loại tiền và số tiền cần đổi. Hãy tìm tất cả các tổ hợp có được của 3 loại tiền trên cho số tiền vừa nhập.

Bài 11:

Trăm trâu trăm cỏ

Trâu đứng ăn năm

Trâu nằm ăn ba

Trâu già ba con một bó. Hỏi có bao nhiêu con mỗi loại?

Bài 12: Tạo bảng số dạng sau.

12345678910
11121314151617181920
919293949596979899100

Bài 13: Tạo các hình sau (Yêu cầu: Chiều cao h được nhập từ bàn phím)

***

***

****

*****

*********

***

**

*

****

*****

*******

*********

Hình a (h=5)Hình b (h=5)Hình c(h=5)

Bài 14: Lập trình để giải bài toán cổ sau:

Vừa gà vừa chó.

Bó lại cho tròn.

Ba mư­ơi sáu con,

Một trăm chân chẵn.

Hỏi bao nhiêu con mỗi loại?

Bài 15: Nhập từ bàn phím tuổi của cha và con (tuổi của cha hơn tuổi con ít nhất là 25). Đư­a ra màn hình bao nhiêu năm nữa thì tuổi cha gấp đôi tuổi con.

Bài 16: Một ngư­ời gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0,2% mỗi tháng. Hỏi sau t tháng, ng­ười đó rút tiền thì sẽ nhận đ­ược số tiền là bao nhiêu. Biết rằng tiền gửi tiết kiệm không kì hạn không đ­ược tính lãi kép.

Bài 17: Tìm ­ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số nguyên dư­ơng M và N.

Bài 18: Với a là số nguyên và > 2, xét các bài toán sau đây:

A) Bài toán 1. Tính và đư­a kết quả ra màn hình tổng

.

B) Bài toán 2. Tính và đ­ưa kết quả ra màn hình tổng

cho đến khi < 0,0001.

Hướng dẫn giải:

Bài 1
print("Tính X mũ Y")
x=int(input("Nhập x="))
y=int(input("Nhập y="))
p=1
for i in range(1,y+1): p=p*x
print("Kết quả:",p)
Bài 1(Cách 2)
print("Tính X mũ Y")
x=int(input("Nhập x="))
y=int(input("Nhập y="))
p=1
i=1
while (i<=y):
p=p*x
i=i+1
print("Kết quả:",p)
Bài 2:
print("Tính n!")
n=int(input("Nhập n="))
p=1
for i in range(1,n+1):p=p*i
print("Kết quả:",p)
Bài 2: (Cách 2)
print("Tính n!")
n=int(input("Nhập n="))
p=1
i=1
while (i<=n):
p=p*i
i=i+1
print("Kết quả:",p)
Bài 3:
print("Tính tổng 1/i! với i=[0..n]")
n=int(input("Nhập n="))
s=1
if (n==0):s=1
else :
p=1
for i in range(1,n+1):
p=p*i
s=s+1/p
print("Kết quả:",round(s,3))
Bài 3: (Cách 2)
print("Tính tổng 1/i! với i=[0..n]")
n=int(input("Nhập n="))
s=1
if (n==0):s=1
else :
p=1
i=1
while (i<=n):
p=p*i
s=s+1/p
i=i+1
print("Kết quả:",round(s,3))
Bài 4:
print("Tính tổng s=x^i với i=[1..n]")
n=int(input("Nhập n="))
x=int(input("Nhập x="))
p=1
s=0
for i in range(1,n+1):
p=p*x
s=s+p
print("Kết quả:",s)
Bài 4: (Cách 2)
print("Tính tổng s=x^i với i=[1..n]")
n=int(input("Nhập n="))
x=int(input("Nhập x="))
p=1
s=0
i=1
while(i<=n):
p=p*x
s=s+p
i=i+1
print("Kết quả:",s)

Các bài viết liên quan:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *